Η παρούσα δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των χρηστών κατά την περιήγηση τους και κατά την χρήση του δικτυακού τόπου www.nintendonext.gr ή την εγγραφή τους στις υπηρεσίες αυτού. Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας σύμβασης δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση υπηρεσίες εκτός του δικτυακού τόπου www.nintendonext.gr.

Η διεύθυνση του www.nintendonext.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.nintendonext.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης.

Καταγραφή και Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την εγγραφή του χρήστη στο www.nintendonext.gr θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες. Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να ζητηθούν και όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του www.nintendonext.gr ή και όταν επισκέπτονται κάποιες σελίδες του www.nintendonext.gr.

Το www.nintendonext.gr εναρμονίζεται με την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται και δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για:

– την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχει το www.nintendonext.gr στους χρήστες του
– την ενημέρωση και υποστήριξη των χρηστών
– την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του www.nintendonext.gr
– την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με νέες υπηρεσίες
– την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site

Κατ’ εξαίρεση το www.nintendonext.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

– εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
– εάν η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το www.nintendonext.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το www.nintendonext.gr
– εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική αρχή

Διόρθωση – Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων
Το www.nintendonext.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν / ανανεώσουν ή ακόμα και απλώς να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους.

Cookies
Το www.nintendonext.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.nintendonext.gr, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες όπου απαιτείται να γίνεται σύνδεσή του.

Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.nintendonext.gr, όπως ενδεικτικά οι ακόλουθες:

– για την παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στις προσωπικές τους υπηρεσίες
– για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας
– για την διενέργεια ερευνών που σκοπό έχουν στην βελτίωση των υπηρεσιών του www.nintendonext.gr
– για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.nintendonext.gr
– για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του
– για την εμφάνιση πληροφοριών στους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες που τυχόν έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους

Το www.nintendonext.gr χρησιμοποιεί για τη διαχείριση, διανομή και παρακολούθηση των διαφημιστικών του καμπανιών δικτυακές πλατφόρμες (adservers). Αυτές χρησιμοποιούν για την λειτουργία τους τα cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουν. Η χρήση cookies από adservers συνεργαζόμενων εταιρειών υπόκειται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των εταιρειών αυτών.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους (links)
Το www.nintendonext.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από την διεύθυνση του (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Το www.nintendonext.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι εφαρμόζουν. Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών και σε κάθε περίπτωση η διεύθυνση του www.nintendonext.gr δεν φέρει καμία ευθύνη όπως αναφέρεται και στους Όρους Χρήσης. (link)

Διευθύνσεις IP
H διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του www.nintendonext.gr και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του www.nintendonext.gr δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί – τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας – από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του www.nintendonext.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το www.nintendonext.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.

Η χρήση των υπηρεσιών του www.nintendonext.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

nintendonext.gr
All Rights Reserved 2015 – 2022